Affordable Access

The Unspoken. On the occasion of death of Miroslav Šicel (1925-2011)

Authors
Publisher
Department of Croatian language and literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

000...3 NOVA CROATICA • Zagreb, V (2011) 5 501 IN MEMORIAM NEIZGOVORENO U povodu smrti Miroslava ©icela (1925∑ 2011) Julijana MatanoviÊ (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet ‡ Zagreb) UËili su me mnogi, i daleki mi, i bliænji moji, i vjernici i ateisti, i psiho- terapeuti i susjedi ratari, da strah nije od Boga. Ponavljali su mi to istim, gotovo odvjetniËkim, tonom onda jako davno, podsjeÊali me na to prije samo nekog vremena, a jednake rijeËi slaæu i upuÊuju mi ih i u ovom tre- nutku. Tvrdnju oblaËe u ton prijetnje koja skriva govornikovo obrazovanje, utiπava molitve i oslikava staze sretnije buduÊnosti. Telefonska sekretarica, nekada smjeπtena u kutu moje zelene radne sobe, veÊ osam godina leæi na nekom groblju krupnog otpada. Presudila sam joj u trenutku kad je, umjesto mene i unatoË mojoj zabrani, primila lijeËniËku poruku s dijagnozom veza- nom uz muπkarca koji, jer tako je rekla ozbiljna struka, viπe neÊe imati vre- mena iznova promiπljati o razlozima zbog kojih Ëovjek noÊu ne moæe zaspati pa se prevrÊe i pokuπava uporno, i Ëesto u strahu, donijeti rjeπenje iako je svjestan da je nesposoban pravilno misliti. Pa da mu onaj od koga strah ne potjeËe i ponudi lijepe snove, on bi ih zasigurno odbio jer πto Êe mu priËe koje pristaju biti jednokratne utjehe. Ostavite lijepu vijest, za loπe ionako ima vremena izgovorila sam na traci Ëim sam je uselila u svoj radni prostor. Kao zapovijed koja skriva bo- jazni svoje vlasnice. Ureaj je poslije reËenice zapiπtao i Ëinilo se da je sve J. MatanoviÊ • NEIZGOVORENO ∑ U povodu smrti Miroslava ©icela • 501∑504 502 razumio. A onda se sekretarica ipak prepustila svojoj æenskoj znatiæelji. Jednoga je, toËnije toga, dana zabiljeæila loπu vijest. Kad sam otkrila pre- krπaj, morala sam je kazniti izbacivanjem iz stana. Bez suca, bez obrane i tuæitelja. Na mobitelu koji prima poruke ne postoji naredba o neprimanju tuænih vijesti. Draga Juliπka, umro je naπ dragi profesor ©icel, K, pisalo je na prvoj poruci toga jutra. Odloæila sam mob

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F