Affordable Access

Download Read

El neolític antic de Can Tabola (Montmeló): un error cronològic

Authors
Publisher
Museu d'Història de Sabadell
Keywords
  • NeolíTic Antic
  • Can Tabola (Montmeló)

Abstract

EL NEOLÍTIC ANTIC DE CAN TABOLA (MONTMELÓ): U N ERROR CRONOLOGIC COTA j (J . ROIG, J.A. MOL.INA,J.M. COLL) 1.a present nota pretén rectificar un considera- ble error d'atribució referit a I'article «El Neolític Antic al Valles Oriental», publicat en el núm. 8 d'aquesta mateixa revista ( B o s c ~ 1991, p. 9-32). L'error en qüestió radica a atribuir al Neolitic Antic un conjunt de peces ceramiques i una estructura (sitja) aparcgudes a Can Tabola (Mont- meló), d'adscripció clarament alto-medieval. El jaciment de Can Tabola (terme municipal de Montmeló, VallCs Oriental) es troba situat a la banda dreta del riu Congost, aproximadament a mig pendent de la serra entre aquest riu i el lenes, al vessant d'aquest, concretament entre els km 1 i 2 de la carretera de Montmeló a Palou. Fou excavat el 1958 del Dr. Ignasi Cantarell; posteriorment, el setembre de 1988 s'hi realitza una excavació d'urgencia, a uns 50 m de distancia de la casa de Can Tabola, arran de la carretera BV-5003, al km 2,8. En aquesta última intervenció varen apareixer quatre sitges de forma troncocbnica i fons pla, amb un predomini de material fet a m i de coc- ció redujda, restes faunístiques, i fragments de cera- mica ibkrica dc torn, amfora italica i sigil.lata, data- ble tot el conjunt al segle 1 aC (VILA, 1992). Perb el que ara ens interesa és I'excavació de I'any 1958 del Sr. Cantarell. El jaciment consisteix en una fossa o sitja excavada en el subsbl, de forma més o menys troncocbnica, planta circular i base plana, de la qual tan sols es pogué calcular el di& metre de fons (d'1'50 m), perquk I'estructura apa- regué en part seccionada. Es localitzaren dues sitges més, també molt malmeses, de les quals no es recu- pera cap material. Malgrat tot, la sitja excavada pre- senta una tipologia i una sedimentació forca clares (no reprodujm la planimetria de I'estructura i ens remetem a la publicació de la revista Avaona). Segons interpreta Ignasi Cantarell, i a partir de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F