Affordable Access

Samtal mellan barn med funktionshinder och deras syskon ur ett interaktionsperspektiv

Authors
Publisher
Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi
Publication Date
Keywords
  • Medicine And Health Sciences

Abstract

I föreliggande studie har interaktionen mellan barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck med hydrocefalus och deras syskon studerats. Sex barn med funktionshinder deltog i studien, tre med ett yngre syskon och tre med ett äldre syskon. Ett specifikt syfte var att inom den utvalda gruppen studera en eventuell inverkan av födelseordningen mellan syskonen utifrån ett dominansperspektiv. Analysen av samtalen genomfördes med hjälp av initiativ- och responsanalys (Line!! & Gustavsson, 1987). Resultaten visade att den inbördes dominansfördelningen mellan flertalet av syskonparen skiljde sig från fördelningen man generellt har observerat mellan syskon med typisk utveckling, där det äldsta syskonet har den mest dominanta rollen. I gruppen där barnen med funktionshinder var äldre än syskonen pekade i stort sett samtliga resultat på att det var syskonen som hade den mest dominant rollen i samtalen. Mönstret var inte lika tydligt för gruppen där barnen med funktionshinder var yngre och det gick i denna grupp inte att utläsa om syskonen hade en mer eller mindre dominant roll än barnen med funktionshinder. Studiens resultat visade att mental ålder och språkförståelse hos barnet med funktionshinder föreföll ha betydelse för dominansfördelningen mellan syskonen. Graden av motorisk funktionsnedsättning föreföll inte ha lika stor inverkan. Ä ven vissa interaktionella skillnader mellan de båda diagnosgrupperna observerades.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.