Affordable Access

มาตรการทางกฎหมายใช้เพื่อการบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรป

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • การเงินระหว่างประเทศ
  • ปริวรรตเงินตรา
  • เงินยูโร
  • ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งนำมาปรับใช้แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในการดำเนินการเพื่อบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินว่าในการดำเนินการของสหภาพยุโรปเพื่อบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินนั้นมีหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายเข้ามากำกับควบคุมอย่างไรข้าง และในการดำเนินการของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น มีองค์กรกลางเข้ามากำกับดูแลการดำเนินการอย่างไรมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ภายใต้สนธิสัญญาประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและสนธิสัญญาสหภาพยุโรปนั้นเป็นมาตรการที่สมบูรณ์หรือเหมาะสมแก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศหรือไม่ บทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้สนธิสัญญานั้นมีปัญหาในการตีความและการปรับใช้หรือไม่ ตลอดจนทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบในทางกฎหมายประกอบกับผลในเชิงเศรษฐศาสตร์และผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรปบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ในส่วนท้ายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นการสรุปถึงผลการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินว่าเพียงพอหรือไม่ และควรมีการเพิ่มเติมอย่างไร ตลอดจนศึกษาสรุปถึงปัญหาจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าจะเป็นอุปสรรคในการบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินโดยสมบูรณ์หรือไม่ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขและลดอุปสรรคเพื่อเป็นการเอื้อต่อการบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินโดยสมบูรณ์ต่อไป

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments