Affordable Access

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік операцій у іноземній валюті» (для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2012

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Л.Г. Бойко Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконння контрольної роботи з дисципліни Облік операцій в іноземній валюті (для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання) Харків – ХНАМГ – 2012 � Бойко, Л.Г. Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконння контрольної роботи з дисципліни «Облік операцій у іноземній валюті» (для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання). / Укл.: Л.Г. Бойко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.– Х.: ХНАМГ, 2011. – ______. Укладач: Л.Г. Бойко Рецензент: _________________________ Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємств міського господарства, протокол № __ від _________

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.