Affordable Access

Dels nostres verals: Santa Maria de l'Estela

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0093_329 Deis nostres coráis: Santa Maria de l'Estela Forma par t del d is t r i c te munic ipa l de Caba- nelles i situada a l 'extrem N.O. del mateix ter- me, a la serra que separa les aigües del r lu Muga amb les del seu af luent el r iu Manol i en terres de la Gar ro txa . Generalment sempre ha estat mi l lor comu- nicada amb el poblé de Lledó que a m b el de Cabanelles si bé, des de fa uns anys, el mi l lor m i t j á per ar r ibar -h i és peí poblé de Cistella, a través d'una carretera de muntanyes, una par t de la qual esta en forga bon estat, ment re que, especiaiment cap al f ina l hi ha trossos for- ga dolents. El l logarret de l'Estela era f o rma t per l'Es- glésia par roqu ia l i alguns mases, actualment gairebé tots despobláis i adhuc en ruTnes. L'es- glésia és d'est i l románic , si bé t ransformada comple tament . Té la por ta d 'entrada or ientada al migdia i al seu costat s'hi aixeca un airós campanar quadra t . Afegida a l'església hi ha la casa rectoral avul abandonada, com així ma- terx l'església. Davant d'aquesta s'hi estén un ómpl i replanten, on hi havia si tuat un mas co- negut amb el nom de cal Magre, ja m ig enrunat i que antany era al mateix temps hostal , en el qual el dia de la festa ma jo r del l logarret s'hi servlen begudes ¡ men jar ais concorrents. Santa Mar ia de l'Estela s'esmenta com una de les pr imeres coloni tzacions deis mon jos be- nets del monest i r d 'Ar les, a la comarca france- sa del Vallespir, del qual fou ceHa o dependen- cia i que va ésser consagrada l'any 957. No cbs- tant i també com a dependencia de l 'esmentat monest i r d 'Ar les, f igura en el refer i t any 957, la par roqu ia de Sant Cr ls tó for de l 'Estela. En- cara es poden veure sense cap mena de f o r m a , unes ruines situades en el t ra jéete ent re el mas Ballart i Tactual església de l 'Estela, que possi- blement constítuTren la p r imera par roqu ia de Sant Cr is tó fo r , la qual f ou possessió de la Ca- nónica Agust iniana de Ll

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments