Affordable Access

Primjena dermometrije u dijagnostici oboljenja mentalno retardirane djece i omladine

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Zavod za du5evno zaostalu djecu i omladinu >Stan6li< l)r Dragutin Horvath PRIMJENADERMoMETRIJEUDIJAGNoSTICIoBoLJENJA MENTALNO RETARDIR,ANE DJECE I OMLADINE Elektrodermometrija kao jedna od novijih metoda ispitivanja i mjerenja koja rad.imo na avom organizmu - nalazi svoju primjenu u fi- zit<alnoj medicini, grani koja se razviia i istraZuje naro6ito u proteklom clesetlje6u. osnovu toga mjerenja satinjava spoznaja da je ljudsko tijelo, odnosno njegova tkiva - elektridki promatrano - otopina elektrolita. Ta iiva materija, rnedutim, ne sadrZi samo solne ionizirane su'pstanee nego i ko- loide koji su, kaho Ostoji6 iznosi, >vi$e-manje ili nimalo provodnici za r,lektriinu struju< (kao na primjer koloidi koji onemogu6avaju kretanje iDna). U takvoj heterogenoj sredini, nejednako propustljivoj za ione, pro- laZenje isto'smjeme elektridne struje povladi za sobom nagomilavanje elektridnih punjenja na granici odvajanja razliditih sredina, uslijed iega se pojavljuje suprotna elektromotorna sila koja tada predstavija stvarnu unutrainju polarizaciju Zive materije. Tako rnjereni otpor zivoga tkiva prividan je, te ima relativno visoke vrijednosti, a ovisan je o intenzitetu struje i vremenu prolaska' Pravi ot- po" dobin. se izmjeniEnom strujom frekvencije 50 Hz pa do nekoliko KHz,jer fenomen polarizacije nede do6i do izrataja. IstraZivani su svi faktori koji utiEu na cjelokupnu impedanciju Zivoga tkiva, a ti bi bili: 1. Kapacitirrnost tkiva koja se pripisuje povrsinskim strukturama sta- nica odnosno stanitnim rnembranama; 2. Otpor membrane; 3. Unutar staniEni otpor; 4. MeclustaniEni otpor tkiva (Cvitanovi6)' Provodljivost Zivdanog tkiva znatno je ve6a nego provodljivost mi5i6- nog tkiva, pa se to svojstvo upotrijebilo kao odluduju6e kod operacija sr- ca u USA. Mjere6i provodljivost srtanog miii6a prikladnom aparaturom 29 D. Horvath moze se dobiti tadan smjeitaj Aschoff-Tavarinog i Keith-Flackovog dvo- ra' kao i pradenje Hissovog snopa, jer se nalaze na mjestu pove6ane pro- vodljivo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments