Department of Physiology, School of Medicine, Nanchang University, Nanchang, Jiangxi, People's Republic of China.